12 de setembre 2009

I Concurs de Còmic Jove sobre Mobilitat Sostenible

El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i Consorci de Transports de Mallorca, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics i Víctimes del Còmic i Norma Còmics, organitzen el I Concurs de Còmic Jove sobre Mobilitat Sostenible "Mou-te bé".

Bases

1. Persones destinatàries

Hi pot participar qualsevol dibuixant de les Illes Balears que tengui entre 14 i 25 anys (ambdues edats incloses) amb un màxim d'una obra.

2. Tema

Les obres han de tractar necessàriament el tema de la mobilitat sostenible, és a dir, han de tractar sobre la problemàtica relacionada amb la mobilitat, sobre les causes i les conseqüències i sobre les solucions per reduir-ne o eliminar-ne la problemàtica. Es valoraran especialment els còmics que destaquin els avantatges del transport públic i els còmics que plantegin alternatives al transport privat. Interessa saber quina és la visió dels joves balears respecte de la mobilitat ideal per a les nostres illes.

Els personatges de la història han de ser originals, de creació pròpia i inèdits.

Les obres han de ser inèdites i no han d'haver estat premiades en cap altre concurs, ni durant la data de l'admissió al concurs ni tampoc en el moment de la proclamació de la resolució del jurat.

3. Format i presentació

Les obres han de tenir una extensió mínima de 4 pàgines i una extensió màxima de 6, en format DIN A4. Les pàgines han d'estar numerades. El còmic pot ser en color o en blanc i negre. El guió ha d'estar escrit en català. Es valorarà especialment l'absència de faltes d'ortografia.

Les obres s'han de presentar en paper i, si és possible, també en suport informàtic digitalitzat a una resolució mínima de 300 dpi.

Les obres s'han de presentar amb pseudònim, sense signatura ni autoria. El còmic s'ha de lliurar dins un sobre tancat amb el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o dels autors, a l'interior del qual ha de figurar el mateix títol de l'obra, el pseudònim i les dades personals de l'autor o dels autors (nom i llinatges, adreça completa, telèfon, mòbil i correu electrònic), juntament amb una fotocòpia del DNI.

Per a qualsevol dubte sobre el contingut i el format de les obres, el termini i el lloc de presentació i altres qüestions d'interès podeu contactar amb Miquel Àngel Ballester del GOB a través del telèfon 971 49 82 68.

4. Premis*

Hi ha dues categories de premis: la categoria a) per als participants amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys i la categoria b) per als participants de 19 a 25 anys. Per a cadascuna de les dues categories s'han establert tres premis:

Primer premi: un viatge per a 2 persones per assistir al Saló Internacional del Còmic de Barcelona durant dos dies (trasllat + allotjament + entrada al recinte).

Segon premi: una bicicleta plegable.

Tercer premi: un lot de còmics per valor de 150 €.

Si el guanyador del primer premi és un menor haurà de viatjar necessàriament acompanyat d'una persona major d'edat -el seu tutor legal o persona autoritzada-. Els premis es podran bescanviar per bons de transport pel valor de cada premi, és a dir, 500 cada primer premi, 300 cada segon premi i 150 cada tercer premi.

En el cas que el jurat ho consideri oportú es podran atorgar fins a 2 accèssits per categoria, o declarar qualsevol dels premis desert, si les obres no tenen la qualitat desitjada. Els premis no poden ser acumulatius ni divisibles.

Cap autor no es pot beneficiar de més d'un premi o accèssit.

El GOB i la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori es reserven els drets de reproducció per a una primera edició de la publicació que reculli les obres premiades.

En el cas que es presentin treballs conjunts (guionista-dibuixant), els premis es dividiran entre ambdós artistes.

5. Terminis

El termini d'admissió de les obres és del 15 de setembre al 15 de novembre de 2009 (ambdós inclosos). Una vegada hagi acabat el termini d'admissió només s'admetran al concurs les obres rebudes per correu convencional amb segell oficial que evidenciï que es presentaren dins del termini establert.

Les obres s'han de presentar o enviar a la seu del GOB, carrer de Manuel Sanchís Guarner, 10, CP 07004 de Palma, i fer constar en el sobre, en un lloc visible, les dades següents: "Concurs de còmic jove sobre mobilitat sostenible Mou-te Bé", i la categoria a la qual es presenten.

6. Jurat

El jurat estarà integrat per 3 persones de prestigi reconegut dins el món del còmic, per 2 representants del GOB i 2 representants de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori. Si el jurat ho considera oportú pot declarar desert alguns premis i accèssits.

Contra la resolució emesa pel jurat no es pot recórrer i es farà pública durant el mes de desembre de 2009 a través de la comunicació directa als premiats, així com també a través de les pàgines web de les institucions col·laboradores (www.gobmallorca.com i http://cmot.caib.es) i en un anunci que es publicarà en els principals mitjans de comunicació de les Illes Balears.

Els premis es lliuraran als guanyadors en un acte públic i en la data que finalment es determini.

Els participants que no hagin obtingut premi ni accèssit podran sol·licitar la devolució dels originals de la seva obra presentada una vegada s'hagi fet pública la resolució del jurat.

Les obres no premiades seran a disposició de l'autor durant dos mesos; una vegada transcorregut aquest termini no es retornaran.

7. Publicació de les obres guanyadores

Les obres guanyadores dels 3 primers premis de cada categoria i d'aquells accèssits (fins a un màxim de 2 per categoria) elegits pel jurat es publicaran conjuntament en un llibre abans del 30 de juny de 2010, i les entitats i institucions organitzadores es comprometen a donar-li la màxima distribució possible.

La participació en la convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

Per a més informació podeu contactar amb el GOB, en el tel. 971 49 82 68, o bé mitjançant un correu electrònic a educam2@gobmallorca.com.

Organitzadors: GOB, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i Consorci de Transports de Mallorca

Col·laboradors: Associació d'Amics i Víctimes del Còmic i Norma Còmics

Font: L'Univers del Còmic

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada