25 de gener 2009

XXVII Premi Serra i Moret, modalitat de còmic

La Generalitat de Catalunya convoca la XXVII Premi Serra i Moret per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana que inclou la categoria de còmic (el termini és el 31 d'aquest mes, justet però vaja), us adjuntem aquí les bases relatives a aquesta categoria:

Aquest Premi porta el nom de qui va ser prohom català, sociòleg, articulista, escriptor i autor de l'obra cabdal Ciutadania de Catalunya, però, per damunt de tot, un català exemplar per les nombroses actuacions en favor del civisme. El Premi Serra i Moret, que des de l'any 1982 pretén estimular la recerca i el tractament del civisme, té l'antecedent històric en el Premi Prat de la Riba, que la Generalitat de Catalunya va instituir l'any 1935 per guardonar el millor llibre sobre formació i educació cívica. Bases:
 • Primera. Poden optar al XXVII Premi Serra i Moret les obres d'assaig, treballs pedagògics, còmics i produccions audiovisuals realitzats en llengua catalana i que descriguin, analitzin o tractin aspectes i situacions al voltant del civisme. Totes les obres hauran de ser inèdites i no podran haver rebut cap ajut o subvenció per a la seva realització. El Premi Serra i Moret és obert a persones o grups de persones majors de 18 anys, i es presenta en les quatre modalitats següents: Treball pedagògic, Còmic i Producció audiovisual.
 • Segona. Els còmics han d'ocupar un mínim de dos fulls DIN A4 en posició vertical i a una sola cara, dibuixats en negre o en color. Quan l'original sigui d'una altra mida, només s'haurà de presentar la fotocòpia en DIN A4 juntament amb els altres tres exemplars que estipulen aquestes bases. El treball guanyador podrà ser utilitzat en la Campanya de Civisme que organitza la Secretaria d'Acció Ciutadana.
 • Tercera. El termini de presentació de treballs finalitzarà el dia 31 de gener de 2009.
 • Quarta. Es concediran els premis següents: Còmic: 2.400 euros.
 • Cinquena. El jurat qualificador de totes les modalitats estarà presidit pel secretari d'Acció Ciutadana. Cada modalitat disposarà d'un jurat específic format per tres persones de reconegut prestigi en l'àmbit corresponent, escollit pel Departament de Governació i Administracions Públiques. El jurat podrà declarar desert el premi d'una o més modalitats, o repartir-lo ex aequo a dues obres, si ho creu adient. El veredicte del jurat serà irrevocable, i el lliurament de premis tindrà lloc a l'acte de concessió dels Premis de Civisme que convocarà la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques el dia 22 d'abril de 2009 al Palau de la Generalitat.
 • Sisena. Les persones participants podran presentar més d'un treball i concursar en una o en més d'una modalitat. Els treballs hauran d'incloure el títol de l'obra, el nom complet, l'adreça, els telèfons de contacte i l'adreça electrònica de la persona autora, juntament amb una fotocòpia del DNI. Si es presenten amb pseudònim, aquestes dades hauran de constar en un sobre tancat. Els treballs s'hauran de lliurar al Registre de la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques, plaça Pau Vila, 1, edifici Palau de Mar, 08039 Barcelona, o bé a les oficines d'Acció Ciutadana que s'especifiquen a l'annex 4 d'aquesta Ordre, sens perjudici del que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim que assenyala la convocatòria. En un lloc visible s'haurà de fer constar que opten al XXVII Premi Serra i Moret per a obres de civisme, i la modalitat concreta en què participen.
 • Setena. Queden excloses de la convocatòria d'enguany les persones que en les dues convocatòries immediatament anteriors del Premi Serra i Moret hagin estat premiades en alguna de les seves quatre modalitats.
 • Vuitena. D'acord amb l'article 3.2.1 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, que aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la Generalitat de Catalunya disposa d'un termini de sis mesos, comptat des de la data del lliurament del Premi, per editar i difondre sense finalitat lucrativa els treballs guanyadors. Passat el termini esmentat, les obres es tornaran definitivament a llurs autors si ho sol·liciten. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de la Secretaria d'Acció Ciutadana com si les fa el mateix autor, caldrà fer constar que l'obra ha estat guanyadora del XXVII Premi Serra i Moret per a obres i treballs sobre civisme en llengua catalana.
 • Novena. Els treballs no premiats es podran recollir, o sol·licitar-ne l'enviament quan es tracti de localitats allunyades de Barcelona, fins al 15 de juliol de 2008. Per a més informació en relació amb els premis convocats, les persones interessades s'hauran d'adreçar a la Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
 • Desena. L'import del Premi queda sotmès al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.
 • Onzena. Les dades de caràcter personal recollides per a la gestió d'aquest Premi són tractades d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La seva finalitat és la gestió del Premi, i l'òrgan administratiu responsable és la Secretaria d'Acció Ciutadana.
 • Dotzena. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de tots els punts d'aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada